Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities:

 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de Betrokkene); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
 • Betrokkene: een natuurlijke persoon waarop de verwerking van de Oplossing geschiedt;
 • Oplossing: aangeboden (screenings-) oplossingen vanuit PESCHECK, onder meer haar online dienstverlening met betrekking tot het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (‘VOG’). KYC, background screening óf pre-/in employment screening. De oplossingen worden aangeboden vanuit diverse kanalen waaronder een SaaS applicatie, website, E-mail en API;
 • Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt;
 • Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;
 • PESCHECK: PESCHECK B.V. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid statutair gevestigd te Enschede, mede handelend onder de naam PESCHECK® of andere handelsnamen/domeinen;
 • Opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die mondeling of schriftelijk of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door PESCHECK aangeboden Oplossing, al dan niet in de vorm van een Overeenkomst voor (on)bepaalde tijd;
 • Overeenkomst: overeenkomst tussen Opdrachtgever en PESCHECK ten behoeve van de uitvoering van de Oplossing;
 • Screening: In-/Pre employment screening is het screenen van een potentiële Betrokkene voorafgaand of tijdens dienstverband. Betrokkene kan ook een VOG aanvraag ondergaan, dan wel een KYC verzoek óf een background screening, indien men bijvoorbeeld huurders screent;
 • Privacy Policy: de privacy policy van PESCHECK waarin is opgenomen op welke wijze PESCHECK Persoonsgegevens verwerkt;
 • Vergoeding(en): de financiële vergoeding die voor de uitvoering van de Overeenkomst van PESCHECK met de Opdrachtgever is overeengekomen, of die voor het uitvoeren van de desbetreffende Werkzaamheden geldt;
 • Werkzaamheden: de Werkzaamheden die PESCHECK verricht in het kader van het aanbieden van de Oplossing aan Opdrachtgever.

Artikel 2 – Offertes

 • Alle offertes van PESCHECK zijn vrijblijvend en partijen zijn slechts aan een offerte gebonden vanaf het moment dat tussen PESCHECK en Opdrachtgever een Overeenkomst tot stand komt conform artikel 3.1.
  • Offertes van PESCHECK zijn, tenzij anders vermeld, maximaal twee (2) maanden geldig.

Artikel 3 – Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat partijen de offerte zoals omschreven in Artikel 2.1 beiden hebben ondertekend. De Overeenkomst is tevens tot stand gekomen indien, voorafgaand aan de ondertekening, beide partijen per mail aan elkaar hebben bevestigd dat de samenwerking akkoord is.
  • PESCHECK is gehouden de Overeenkomst uit te voeren zoals van een dienstverlener met een normale in de branche gebruikelijk vakkennis, zorgvuldigheid en oplettendheid verwacht mag worden.
  • De in de Overeenkomst opgenomen leveringstermijnen dienen te worden beschouwd als streeftijden en kunnen niet beschouwd worden als fatale termijnen en gaan pas in nadat PESCHECK in het bezit is van alle documenten die vereist zijn om de opdracht volgend uit de Overeenkomst uit te kunnen voeren.
  • De Opdrachtgever stemt ermee in dat PESCHECK de Overeenkomst, dan wel delen ervan, onder haar verantwoordelijkheid (mede) laat uitvoeren door subverwerkers.
  • In het geval zich bij de uitvoering van de Overeenkomst afwijkingen voordoen, zal PESCHECK Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk informeren.

Artikel 4 – Werkwijze van PESCHECK

 • De Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke PESCHECK nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van PESCHECK te stellen.

Artikel 5 – Vergoedingen

 • Voor de uitvoering van de Werkzaamheden is de Opdrachtgever een vergoeding per Betrokkene verschuldigd aan PESCHECK. De van toepassing zijnde vergoeding wordt schriftelijk met u gecommuniceerd.
  • Voor het beschikbaar stellen van de software via het internet, alsmede beveiliging, ondersteuning en beheer van data is de Opdrachtgever een licentievergoeding verschuldigd aan PESCHECK indien dit nader is overeengekomen.
  • De in de Overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de Overeenkomst is vermeld.
  • De door PESCHECK verrichtte Werkzaamheden kunnen vooraf, tussentijds of periodiek in rekening worden gebracht.
  • PESCHECK is gerechtigd de overeengekomen vergoeding periodiek aan te passen conform de door haar vastgestelde tarieven. Indien sprake is van verhoging van de tarieven heeft de Opdrachtgever steeds het recht om de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 6 – Betaling

 • Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van PESCHECK uiterlijk binnen veertien (14) dagen na dagtekening aan PESCHECK in Euro’s te voldoen, dan wel zoveel eerder als is overeengekomen tussen partijen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 • Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 10% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het totale verschuldigde bedrag.
  • In het geval dat PESCHECK invorderingsmaatregelen treft tegen de Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering –

met een minimum van 10% van de openstaande facturen en met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten – volledig ten laste van de Opdrachtgever.

 • De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 7 – Kwaliteit

 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de aan PESCHECK verstrekte gegevens. PESCHECK staat er voor in dat zij op basis van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens juiste en volledige Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtnemer zal verrichten.
  • Klachten over de door PESCHECK verrichte Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever en/of Betrokkene binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden, aan PESCHECK te worden gemeld. Een dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door de Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat PESCHECK in staat is adequaat te reageren.
  • Indien een klacht is gegrond, zal PESCHECK in de gelegenheid worden gesteld de Werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de betreffende Werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal

PESCHECK slechts aansprakelijk zijn voor eventuele schade binnen de grenzen van artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

 • PESCHECK is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van de Persoonsgegevens alsmede van al hetgeen dat verbonden is met de verwerking van de Persoonsgegevens. PESCHECK verplicht haar eigen medewerkers die toegang hebben tot de Persoonsgegevens tot eenzelfde geheimhouding.
  • Daar waar opdrachtgever aan te merken is als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de toepasselijke privacywet- en regelgeving, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt begrepen Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’), heeft zij een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de verwerkingen van Persoonsgegevens.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van PESCHECK jegens de Opdrachtgever en derden voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag het bedrag dat uitgekeerd wordt door de verzekeraar, betreffende € 1.250.000,00 (één miljoen tweehonderdvijftigduizend) per aanspraak, tot € 2.500.000,00 (twee miljoen vijfhonderdduizend) per verzekeringsjaar van PESCHECK.
  • Opdrachtgever vrijwaart PESCHECK voor alle aanspraken van Opdrachtgever, Betrokkenen en derden – waaronder mede begrepen opgelegde boetes door de daartoe bevoegde toezichthouders – verband houdende met of voortvloeiende uit (de inhoud van) de door Opdrachtgever aan PESCHECK verstrekte Persoonsgegevens.
  • PESCHECK zal bij het inschakelen van derden, waaronder met name de subverwerkers, steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. PESCHECK is echter voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk. De aansprakelijkheidsbeperkingen als opgenomen in deze algemene voorwaarden gelden tevens voor het geval dat PESCHECK aansprakelijk is voor fouten van door PESCHECK ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van PESCHECK bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden of andere zaken.
  • Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval er sprake is van opzet of grove schuld van PESCHECK.

Artikel 9 – Privacy Policy en privacywet- en regelgeving

 • Op de uitvoering van de Overeenkomst door PESCHECK is de Privacy Policy van PESCHECK van toepassing. PESCHECK zal in overeenstemming met de Privacy Policy en de toepasselijke privacywet- en regelgeving – waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen de AVG – op een zorgvuldige wijze de Persoonsgegevens verwerken.

Artikel 10 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door PESCHECK redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computer-vredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van PESCHECK verhinderen of beperken.
  1. In het geval PESCHECK door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft PESCHECK het recht om, zonder gerechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te hare keuze, zonder dat PESCHECK gehouden is enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2020.
  1. De rechtsverhouding tussen PESCHECK en de Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen PESCHECK en de Opdrachtgever die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo.

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening